گردونه شانس
رو دورِ شانسی !

با استفاده از امتیاز های باشگاه مشتریان گردونه شانس رو بچرخون و جایزه ببر!

امتیاز شما برای گردونه شانس

الماس کمپ لند
به ازای هر ۱۵۰ امتیاز ۱ شانس چرخاندن گردونه بگیرید

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید